Songteksten

 blaaskapel 

 

De Johan Willem Friso Blaaskapel

 (Sgt Peppers lonely hearts club band)

 

't is mear dan 40 ier lyn dat Tim

As in amtner begûn yn ‘t tsjinst

De earste wiken hie hij it mar swier

Ja de modder stie him jûns yn 't hier

Foar in oarloch wie hij net geskikt

En mei in trúkje ha se him doe strikt

foar de Johan Willem Friso Blaaskapel

 

De Johan Willem Friso blaaskapel

Dêr wien’ se tige ‘trots’ op thús

It tamboer en trompetterskorps kaam del

Se spilen foar it keningshûs

Al hien’ se seare earen

Dat koe Tim net deare

Trompetter wie er yn de Blaaskapel

 

 

Wempe en it korps

(Strawberry Fields)

 

Lit me tinke oan wat er barde doe

Timmie wie klear

Hij hie selfs wat leart

De legerlieding priisg’ him oan

As ynstrukteur bij ’n trompetkorps

ûnderwylst hold iene Wempe

yn syn ientsje ’n nije skoalle oan de praat

Hij stie selfs foar de klass’

mar wie it leafst direkteur

Mar ja, de bern hien’ dan gjin les

 

De presise saak is my ûnbekend

Mar elts gefal ‘s

Wemp´en it korps

Die hienn’ wat mei elkoar fan dwaan

En sa foel Tim yn de prizen

Hij hie de baan´ foar it kiezen

Hij waard spesjaal ûnderwizer!!!!

 

 

Intro ´Stars on Timmie´

(Stars on 45)

 

´t Giet goed, ja ja

Anekdoates oer Timmie

 

“Ja minsken, jim herkenne hjir wierskynlik it yntro fan de Stars on 45 wol. Wij sil d´r in parody op dwaan. De normale minsken meie meiklappe en de rikeren ûnder jim graach even rammelje mei jim juwelen!”

 

 

Keapje doch in nije kar

(Drive my car)

 

Yn ‘68 moast Tim stees mei de bus

In rydbewiis en in auto dus

Lokkich foar Timmie, it wie al in wrak

Want in wike letter ried 'r ´m yn de prak!

 

Keapje doch in nije kar

Disse krijst gjin sint mear foar

Keapje doch in nije kar

En belje de ‘skroatheap’

 

"t Wie op de ôfslútdyk"

 

Timmie´s auto wie dy dei goed fol

Syn broer en heit mei de húshâld help

In tas fol koekjes op de efterbank

De plysjes friet se letter fan de motorkap

 

“As ik dit oerlibje mei”

- Ja, dat wie syn broer”

“Soe 'k 2 kear nei it tsjerke snein”

        - en hoe wie 't mei de rest?

Syn heit woe nei de earste help

En de huishoudster raasde

"Timmie! Dat diest mei sin!!"

"Timmie! Dat diest mei sin!!"

"Timmie! Dat diest mei...." 

Pets!!!!!

 

“No ha´k d´r myn nocht fan,

dat geraas yn myn ear,

dêr wurd it ek net better fan”

 

  

Hij like de Hulk

 (Twist en Shout)

 

Tim is net gau lilk

        Hij makket grapkes!

Mar ik hear in ferhaal

        It wie net normaal!

Tim stie foar de klasse

        It wie op in mandei!

Ja, hij joech les

        Dat koe d´r sa best!

D´r wie ien ferfelend

        Strontferfelend!

Mar Tim hold him yn

        It is al lang lyn!

Ja, it gie in ‘tiidsje’ troch noch

        It waard hieltyd erger!

Doe waard Tim bleek

Hij rekke fan streek!

 

 

“Timmie, heard’ dy ien’ jonge! (?)

Even rustich adem helje!

Tink oan wat ‘st leard hast op skoalle!

Tel oars oan ‘t 10!!!

It ‘lukt’ mij net, ik pak him bij it ear!!!!”

 

Ja, Timmie wie grien no

        Hij waard al mar griener!

Hij like de Hulk

Wat wie d´r lilk!

Hij kaam langsum oerein no

        Reek kaam út syn earen!

En hij sprong oer´t buro

        It wie in rekord!

En wat er doe gebeurde

        Mei de jonge!

Dat wie net sa best

        Net sa best!

        En fertelle we net!!!

         

 

Nije broek

(I should have known better)

 

Hie ´k mar better neitocht

bij it keapjen fan myn broek

4 maten te grut, net sa tûk

Hjir stie ik,

Foar it boerd

Yn mien ûnderbroek

 

 

Nozem

(Nowhere man)

 

Timmie is in nozem west

‘Hiel’ lang hier, it wie net best

 

 

Geheimke

(Do you wanna know a secret)

 

Wempe!

        “Ha, die Tim”

Wol jo in geheimke witte

        “Sis it mar”       

It docht mij eigenlik ‘hiel’ erch sear

Woewoeoe!!!!!

It sit sa     “´k Bin benijd”

Ik flústerje in jo ear

        “Graach net te lûd!”

Ik kin ‘eventsjes’ net les jaan

Want der sit in wesp

Net noflik in myn broek!!

 

 

De fiskwedstriid

(Day Tripper)

 

Tim gie út fiskjen

It wie bij de Dokkumer Ie

De skoal’ hie in wedstriid

Wa it meast fong wûn in priis

Mar it woe net goed bite

Mar ientsje fong in fyts

Mei in iel yn it stjoer

Hoe it rûn?

Hij hat wûn       

 

 

Tige Tank!

It folgende ferske wat we foar

him wolle spylje.....

Mar dat heare jim doch net, want jim

sit er de hele tiid trochhinne te razen…..

 

 

Lokkich trout

(We can work it out)

 

‘t Giet stees oer skoalle

Mar ferjit net dat Tim neist syn wurk ek thús wat hat

Tink ris oan Johanna

Dêr is Tim mei trout sadat ien moarns syn bôle smart

Tim is lokkich trout

Tegearre mei syn frou

 

De bôle smakke goed

Se krije bern

2 knapen dy no al bin trout

Dêr achteroan in faam

Dy kaam wat letter

En die studearret no noch in Ljouwert

 

 

Karriêre fan in meester

(Eleanor Rigby)

 

Sjoch de karriêre fan in meester

Sjoch de karriêre fan in meester

 

Yn 75

Naam er ûntslach bij de skoalle en keas foar syn dream

In nij bestean

Konservatoarium

Hij woe syn libben wijen gean oan oargelmuzyk

Echt ‘hiel’ klassyk

 

Hij learde komposysjes en arranzjearre raak

Noch stees skreaut Timmie stikken

In krystkantate faak

 

Timmie makket moaie krystkantaten

Mar ek muzyk in ‘trijekwartsmaten’

 

In pear moanne letter

Belle de bank en sei “Timmie, jo steane sa read

En dat ’s ‘hiel’ ferkeard”

Wurk op de Wâld sang

Learaar muzyk, soms ek blokfluit of bern yn de lear

Jûns pipe syn ear

 

 

 

Tefolle schnaps!!

(Get back!)

 

Timmie wie op húsbesiik

bij in Dútsk famke

Har pake hie in strategy

Hij set foar Tim in glês jenever

op de tafel

En skonk er stees                in bietsje by

 

Yn Stiens, waard jûns

In auto tuterjend sinjaaleard

“Lit mij, der lâns!”

Tefolle ‘Schnapps’ foel Tim ferkeard

 

 

Jonges, no moat jim even wachtsje

We sil even ús ynstruminten stimme yn de mineur

En natuerlik wol mei in... no bin ik even de term kwyt

O ja, hoe koe ik dat no ferjitte... de ‘tritonussubstituut’

 

 

Help!

(Help!)

 

Help!

Wat in gekke boel

Help!!

‘Punaises’ op myn stoel

Help!!!

Dat is gjin leuk gefoel, au

Help!!!!

 

Doe ik noch jong wie, dus sa âld noch net as hjoed

doe siet ik elke moanne yn myn auto achter ’t stjoer

Ik moast nei skoalle want der hie ik doe myn baan

Want bern mat leare ek al doch se soms wat raar

 

Help my asjeblyft, ’t sit ‘namelijk’ sa!

Ik wol mear romte om my hinne ha

Help mij mei iets nijs, der bin ’k oan ta

Asjeblyft!!! Help my!

 

Nei ‘hiel’ wat jierren foar de klass’ woe Tim wat oars

Mei ambulante begelieding skeat men in de roas

Hast elke dei gie Tim bij skoallen op besyk

Men seach him ek wol faak ris bij de ‘kringloop’ op de hoek

 

Joepie ‘k he ’n ‘oerkristlikst’ fijne baan

ferskuorrends ’t is hast al kwartier oer twa ’n

“It leafst wurke hij de wykeins oan syn baan”

Ik sis ‘joepie’

“tsjin myn baan”

“Syn baan”

Myn ‘baa-aan.’

 

 

Timmie gjit no vjot!

(Yellow Submarine!)

 

Burd en bril, in bosk wyt hier

Foar bern mei soarchen, yn it spier

Faak in grapke, boel plezier

Dat al wier mear, as fjirtich jier

 

Burd en bril, in bosk wyt hier

Keatsen, fuotbaljen, ja echt wier

Hij soarche foar, in bult fertier

’t wie van der Weide, nea te fier

 

Refrein

Ja it is echt wier, Timmie giet no fuort

Timmie giet no fuort, Timmie giet no fuort

 

Burd en bril, in bosk wyt hier

Hy is master, yn hert en nier

Al liket it, eerst wat skier

Lok en sunens, yn ’t nijjier

 

Refrein

Ja it is echt wier, Timmie giet no fuort

Timmie giet no fuort, Timmie giet no fuort, enz..

 

 

 

Johan Willem Friso reprise!

(Sgt Pepper reprise!)

 

De Johan Willem Friso Blaaskapel

Bedankt jim, want we bin hast klear

We spylje noch ien ferske en dan ‘peere’(?) we  him snel

We ha gjin ynspiraasje mear

In lange karriêre

Lieten we jim hearre

De Johan Willem Frieso Blaaskapel!!

 

 

Mei de Fut - hij hat hobbys

(Because / She’s so heavy)

 

Kûplet

Ahaaa

As at it hjuster wie

It gie sa snel.. 41 ier

Yn tjinst, de klas, en ???

Aahhaaa

Ach de tiid ghit sa hut

No sol Tim yn de Vut

Mar Tim red sich wol thus

Hij krijt in hok

Syn work, gjit altiid troch..

Hoobbiies!!

 

Refrein

Dêr Giet... Timmieieieie

Mei de fut

Hij giet vjat (fuort?)

Klear mei skoalle

Mei de fut..????

 

Hij hat hobbys

Bij de fleet

It giet need

Yn syn keet

 

 

 

teksten: Klaas-Johan en André van der Weide